ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđaća

By | 2018-01-30T14:50:28+01:00 January 30th, 2018|Javne nabavke|Comments Off on ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđaća

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. (kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena), člana
70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH”, broj 39114), na preporuku
Komisije za javnu nabavku broj: 04/1-49-142-3117, od 31.08.2017. godine, u postupku javne
nabavke usluga prevoza korisnika, v.d. direktor Javne ustanove ,,Centar za djecu i odrasle
osobe s posebnim potrebama” Zenl(ko-dobojskog kantona je donio

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmite ODLUKU – Download