EVROPSKI DAN LOGOPEDA

By | 2021-03-05T12:56:49+00:00 March 5th, 2021|Novosti|Comments Off on EVROPSKI DAN LOGOPEDA

Dana 06.03. obilježava se  evropski dan logopeda. Evropsko Udruženje logopeda je 2004. godine obilježilo ovaj dan s ciljem promocije i podizanja svijesti o postojanju čitavog niza komunikacijskih poremećaja i njihovom djelovanju na ljudsko funkcionisanje, o logopedskoj profesiji i pravima osoba koje zahtijevaju usluge logopeda.

Logopedija kao nauka postoji već duži niz godina, ali značaj njenog postojanja je kulminirao unazad nekoliko godina.

Ko je logoped?

Logoped je stručnjak koji se bavi svim teškoćama u području komunikacije i jezičko-govornog razvoja, od ranog djetinjstva do najstarije dobi. Postoje predrasude da logoped isključivo koriguje pogrešno izgovorene glasove, ali područje rada logopeda je znatno kompleksnije.

Spektar teškoća sa kojima se logoped susreće je obiman i uključuje: poremećaje fluentnosti govora, jezičke poremećaje, poremećaje artikulacije, afazije i druge neurogene poremećaje jezika i govora, poremećaje pisanog jezika, poremećaje koji otežavaju matematičko i logičko rezonovanje, poremećaje glasa.

Pored toga, logoped  provodi prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije osoba s posebnim potrebama (intelektualnim teškoćama, cerebralnom paralizom i hroničnim bolestima, sljepoćom i slabovidnošću, elementima autizma, rehabilitaciju slušanja i govora i oralno-laringealnih funkcija – gutanje). Logoped radi i sa populacijom koja zahtjeva drugi vid komunikacije (augmentativno-alternativna komunikacija).

Uz stručna znanja, pored navedenog, logoped mora biti i emocionalno-stabilna osoba, senzibilizirana za posebne potrebne korisnika usluga, tolerantna i strpljiva, otvorena, kreativna, spremna na saradnju , odgovorna i pouzdana.

Gdje potražiti pomoć logopeda?

Predviđena mjesta za rad logopeda su u:

 • audiološkim,
 • otorinolaringološkim,
 • fonijatrijskim,
 • pedijatrijskim,
 • neurološkim i psihijatrijskim klinikama i bolnicama,
 • domovima zdravlja u okviru primarne zdravstvene zaštite,
 • ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima,
 • gerijatrijskim ustanovama,
 • centrima za medicinsku rehabilitaciju,
 • centrima i posebnim ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, ustanovama za rehabilitaciju osoba s cerebralnom paralizom i intelektualnim teškoćama, centrima za autizam).
 • u predškolskim ustanovama, osnovnim školama
 • istraživačkim centrima
 • i privatnoj praksi.

Poželjno bi bilo kada bi logopedi imali svoje mjesto u svim navedenim ustanovama. Trenutno je ova oblast u fazi prepoznavanja potrebe logopeda za rad sa spomenutom populacijom, ali u budućnosti se očekuje napredak u ovoj oblasti.

Jedna vježbica  za jezikolomce!

Da li su Vaši mališani jezikolomci?  Mogu li izgovoriti što brže naredne brojalice ?!

Na štriku se suši šosić.

Suši se, suši se šosiću moj!

Pitala metla metlu gdje je metla metlu.

     Metla metla metlu iza vrata.

Četiri čavčića na čunčiću

         čučeći cijuču.

Grk sa grma mrko gledi.

Mrk je Grk i brk mu mrk.

Cvrči, cvrči cvrčak

na čvoru crne smrče.

Želimo Vam dobru zabavu!  

                                                                       Aldina Artuković, logoped i audiolog

                                                              Samra Čamdžić, logoped i surdoaudiolog