ZNAČAJ I ULOGA LOGOPEDSKOG TRETMANA ZA RAZVOJ ČITANJA I PISANJA KOD DJECE

By | 2022-03-04T15:47:02+01:00 March 4th, 2022|Novosti|Comments Off on ZNAČAJ I ULOGA LOGOPEDSKOG TRETMANA ZA RAZVOJ ČITANJA I PISANJA KOD DJECE

U svijetu se 06.mart obilježava kao međunarodni dan logopeda.

Logoped je stručnjak čije područje djelatnosti obuhvaća prevenciju, procjenu, dijagnostiku, savjetovanje i terapiju komunikacijskih, jezičnih i govornih teškoća, kao i teškoća povezanih s glasom, teškoća čitanja i pisanja, specifičnih teškoća učenja, teškoća povezanih s moždanim udarom (afazija) i drugim neurološkim stanjima.

Preduslovi  za nesmetano usvajanje predvještina čitanja i pisanja podrazumijevaju uredan govorno-jezični razvoj, uredan razvoj pažnje, pamćenja, koncentracije, te auditivne i vizualne percepcije, važne za učenje čitanja i pisanja. Na osnovu razvijenosti predčitalačkih vještina u određenoj dobi mogu se prepoznati djeca koja bi kasnije mogla imati poteškoće u usvajanju čitanja i pisanja. Postojanje nekih ili vise udruženih faktora rizika zahtjeva praćenje govora, jezika i komunikacije te kognitivnih i nekognitivnih simpoma koji mogu upućivati na mogući razvoj poteškoće. U tom slučaju dijete se treba uputiti logopedu na procjenu i uključenje u rad. Praćenje djeteta podrazumjeva saradnju sa roditeljima u vidu savjetodavneog i edukativnog rada.

 U predškolskoj dobi se razvijaju predvještine čitanja i pisanja koje su preduvjet za razvoj čitačkih vještina.Logopedskim radom sa djetetom na prevazilaženju poteškoća koje  dijete ima stiču se preduslovi za nesmetan razvoj čitanja i pisanja. U ovom periodu vrlo važnu ulogu imaju roditelji koji u značajnoj mjeri mogu doprinijeti razvoju kod svoje djece.

 Za razvoj predčitačkih vještina potrebno je da roditelji redovito čitaju djeci. Vrlo je važno da se s djetetom već od najranije dobi čitaju slikovnice.
Pričanjem priča djetetu, potiče se djetetov govorno-jezički razvoj te aktivnosti čitanja i prepričavanja obogaćuju djetetov rječnik.
Dijete uočava da slikovnica sadrži pisani tekst koji se pretvara u priču i da priča nosi poruku. Dijete uči kako se drži knjiga, kako se okreću listovi, kako tekst teče slijeva nadesno i odozgo nadolje. Važno je i da dijete pokuša prepričati bitne dijelove priče koja mu se čita te da razumije pročitanu priču.
Dok je za razvoj vještine pisanja važno poticati razvoj grafomotornih vještina. Ako vaše dijete govori, nastojte da ponavlja za vama kada i vi čitate jer je ponavljanje važno za pamćenje, kao i za auditivnu i vizualnu percepciju, koja čini, između ostalog, i senzoriku djeteta (važnost za govorno-jezičnu komunikaciju i receptivni govor).

Fata Bećirbašić, Mr.Logopedije