ER2 = S2 IPA CBC 2021-03-25T10:23:54+01:00

Akronim projekta „ER2=S2 dolazi od skraćenica ključnih riječi projekta a to su; Equality (Jednakost), Respect (poštovanje), Rights (prava), Social (društven), Satisfaction (zadovoljstvo)

Puni naziv projekta je Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction ili Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo.

Partneri na projektu su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).

Institucije socijalne zaštite u prekograničnom području (Hrvatska-Crna Gora-BiH) koje se bave osobama (posebno djecom) sa smetnjama u razvoju obično djeluju lokalno ili na regionalnom nivou, ali samo unutar svoje države. Saradnja i umrežavanje takvih institucija između ove 3 države još nije razvijena. Cilj nam je podijeliti i razmjeniti najbolje prakse institucija koje se bave ovom problematikom u prekograničnom prostoru (eng. crossboard area -CBA). Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a raditi će se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Institucije i organizacije za socijalnu zaštitu dobiće potrebne alate i opremu za unapređenje kvaliteta i sadržaja njihovih usluga. S druge strane, osobe i njihove porodice bit će uključene u radne terapije koje će im omogućiti stvaranje nove dodane vrijednosti. Glavni cilj projekta je unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite za osobe sa smetnjama u razvoju kroz uvođenje novih inovativnih instrumenata socijalne zaštite u CBA. Zajedničke projektne aktivnosti u budućnosti će doprinijeti povezivanju, saradnji, prenošenju znanja i dobre prakse među socijalnim institucijama u CBA.

Podaci o projektu:

Naziv projekta i akronim: eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction ER2=S(Jednakost, poštovanje, prava = društveno zadovoljstvo)

Kodni broj projekta: HR-BA-ME421

Ciljevi i rezultati projekta

Opći cilj projekta je unaprijeđenje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj zaštiti u prekograničnom području.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Povećati tehničke i ljudske kapacitete institucija za aktivan rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u prekograničnom području
  • Stvaranje dodatnih prihoda za porodice  kroz radne terapije za  djecu s smetnjama u razvoju
  • Povećati svijest o socijalnoj brizi i inkluziji djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica u društvene tokove

Očekivani projektni rezultati:

  • Unaprijeđeni tehnički uslovi i vještine  i kompetencije osoblja u institucijama i organizacijama  socijalne zaštite,
  • Poboljšan ekonomski status i uspostavljene radne terapije za porodice i djecu sa smetnjama u razvoju
  • Unaprijeđena socijalna inkluzija djece i odraslih sa smetnjama u razvoju.

Program finansiranja: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)

Prioritetna os: Poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne zaštite u prekograničnom području

Partneri na projektu i njihove uloge:

  1. LP Agencija za razvoj općine Tešanj TRA, nosioc projekta;
  2. PP1 Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (Hrvatska); partner na projektu
  3. PP2 Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić UZPD  (Crna Gora), partner na projektu
  4. PP3 JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (Bosna i Hercegovina), partner na projektu

Trajanje projekta: 01.02.2021-31.01.2023
Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta: 472.436,90 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 401.571,36 EUR
Postotak EU sufinanciranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ ZDK : 81.841,60 EUR
Vrijednost bespovratnih sredstava za JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ ZDK: 69.565,36 EUR

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

„Ova podstranica je nastala uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije. “