Naše usluge – DC Visoko 2018-02-12T15:31:20+01:00

Naše usluge

U radu s djecom i odraslim licima s posebnim potrebama stručni tim Dnevnog centra koristi multidisciplinarni pristup. Radi poboljšanja psihofizičkog razvoja korisnika i unapređenja kvaliteta njihovog života pružaju se usluge grupnog i individualnog stručnog rada.

Dnevni centar pruža sljedeće usluge:

 1. EDUKACIJA I REHABILITACIJA

S djecom školskoguzrasta, radi njihove edukacijeirehabilitacije, rad se realizuje u grupi, poutvrđenom i prilagođenom nastavnomplanuiprogramu. Radjeusmjerennaspecijalnurehabilitaciju, razvijanjegovorno-jezičkihsposobnostiivještina, briguosebi, razvijanjeosnovnihsocijalnihvještina, kaoielementarnoopismenjavanje (uskladusindividualnimmogućnostima).

Rad se odvija u grupama, a grupe se, uglavnom, formiraju prema uzrastu:

 • Niži nivo
 • Srednji nivo
 • Viši nivo
 • Radni nivo
 1. RADNO OSPOSOBLJAVANJE I SOCIJALIZACIJA

Usluge edukacije i radnog osposobljavanja pružaju se odraslim osobama s posebnim potrebama u životnoj dobi od 20 godina i više u okviru radionica Dnevnog centra. S korisnicima se radi u radnim grupama.

Pet je područja rada (radionica) s ovom grupom korisnika usluga Dnevnog centra:

 • Radionica za obradu i preradu drveta
 • Radionica za obradu i preradu tekstila
 • Radionica za uređenje vrta i zemljišta
 • Radionica rad u domaćinstva (kuhinja i održavanje prostorija)

Cilj je: radno osposobljavanje, razvijanjevještinaiusvajanjeznanja, uključivanjeudruštvenetokovelokalnezajednice te, samim tim, osiguranje boljih socioekonomskih uslova za korisnike usluga Centra.

 1. INDIVIDUALNI TRETMANI

Individualni edukacijsko-rehabilitacijski rad

Predviđenje za djecu koja su uključena u grupni rad, a potreban im je dodatni individualni podsticaj. Indivi dualni podsticaj koriste i djeca koja su uključena u redovan školski program i koja nastavu prate prema prilagođenom programu.