Naše usluge – DC Zenica 2018-02-12T15:38:36+01:00

U radu sa mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama stručni tim Dnevnog centra koristi multidisciplinarni pristup. Radi poboljšanja psihofizičkog razvoja korisnika i unapređenja kvaliteta njihovog života radi se kroz grupni pristup.

Dnevni centar pruža sljedeće usluge:

Radna rehabilitacija i socijalizacija

Usluge edukacije i radnog osposobljavanja pružaju se mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama u životnoj dobi od 18 godina i više u okviru grupe briga i zbrinjavanje, te grupe za radno osposobljavanje.

Grupa za brigu i zbrinjavanje osnovana je sa ciljem pružanja usluga edukacije, socijalizacije i zbrinjavanja sa osobama s posebnim potrebama starijim od 18 godina koje se ne mogu uključiti u proces radnog osposobljavanja.

Radno osposobljavanje radi se u sljedećim područjima:

  • Radionica za obradu i preradu drveta
  • Radionica za obradu i preradu tekstila

Cilj je: Radno osposobljavanje, razvijanje vještina i usvajanje znanja, uključivanj u društvene tokove lokalne zajednice, te samim tim osiguranje boljih socioekonomskih uslova za korisnike usluga Centra.

DC Zenica u skladu sa budućim planovima razvijati će svoje resurse i proširivati će rad na druga radna područja.

DC Zenica broji 16 korisnika koji svakodnevno borave u Centru u periodu od 09-14h.