O nama – DC Tešanj 2018-02-14T14:31:11+01:00

Dnevni  centar  za  djecu i odrasle  osobe  s posebnim potrebama   Tešanj poslovna  je jedinica  Javne  ustanove  „Centar za  djecu i odrasle  osobe s  posebnim potrebama u  Zeničko-dobojskom kantonu. U Centru se pruža kompleksna rehabilitacija djeci školskog uzrasta, mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama s područja općina Tešanj, Usora i Doboj Jug.

Dnevni centar pruža usluge edukacije i rehabilitacije osobama koje nisu u mogućnostipohađatinastavu u okviru redovnog sistema odgoja i obrazovanja, ili im je potrebna dodatna pomoć stručnih lica. S odraslim korisnicima radi se na zadovoljenju njihovih specifičnih potreba koje su uvjetovane životnom dobi, te vrstom i stepenom smetnji u razvoju. Cilj je: radno osposobljavanje i socijalna integracija korisnika usluga.

U Centru se radi i s djecom koja pokazuju odstupanja u razvoju ili kod koje je uočen rizik za nastajanje takvih odstupanja. Riječ je o ranoj intervenciji namijenjenoj djeci u životnoj dobi od rođenja do polaska u školu.

Stručni tim pruža i usluge savjetovanja i podrške roditeljima.

CILJEVI

  • maksimalno poticanje svih sposobnosti u skladu s psihofizičkim karakteristikama i životnom dobi korisnika,
  • osiguravanje uvjeta za optimalan intelektualan, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj,
  • osiguranje uvjeta za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim mogućim stepenom samostalnosti,
  • djelovanje na usvajanju oblika ponašanja koji omogućavaju uspješnu socijalizaciju korisnika naših usluga.