Usluge centra – Rana intervencija 2018-02-12T15:15:09+01:00

Usluge centra

Odjeljenja za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju djece s posebnim potrebama pruža usluge djeci  sa teškoćama u razvoju ili kod koje postoji rizik za nastajanje teškoćausljed bioloških ili okolinskih faktora. Usluge su namijenjene djeci od rođenja do polaska u školu sa područja Zeničko- dobojskog kantona.

Usluge su besplatne i namijenjene su djeci sa područja Ze-do kantona i pružaju se ambulantno u Centru i mobilno na terenu. Rad se realizira kroz individualne i grupne podsticaje u ovisnosti o potrebama djece. Za mobilni rad koriste se prostorije vrtića, Centra za socijalni rad, domovi zdravlja ili kućno okruženje. Mobilni rad obezbjeđujemo porodicamo koje su u slabijoj socio- ekonomskoj situaciji( nezaposlenost oba roditelja) ili ukoliko zdravstveno stanje djeteta to zahtijeva.

Po javljanju djeteta obavlja se ulazna dijagnostika (UD) od strane : psihologa, logopeda, defektologa – oligofrenologa ili edukatora – rehabilitatora i fizioterapeuta. Nakon pregleda stručni tim UD donosi zaključak , da li postoji realna potreba za uključenjem djeteta u pružanje podsticaja ili će se samo izvršiti savjetovanje roditelja.

Na našem Odjeljenju ne postavljamo dijagnozenego se nakon procjene razvojnih sposobnosti djeteta izrađuje individualni porodični plan usluga kojim se postavljaju ciljevi u radu , a usmjereni su ka optimalnom razvoju djeteta.

Vaznu ulogu u radu sa djecom čine njihovi roditelji koji su najčešće prisutni na podsticajima , te nakon rada dobivaju pismene smjernice za rad sa djecom kod kuće. Također , su upoznati sa ciljevima u radu.  Pored rada sa djecom usluge su namijenjene i njihovim roditeljima a pružaju se u vidu individualnih i grupnih savjetovanja.

Individualni oblik rada

Individualni oblika rada je ujedno i najčešći oblika rada u ranoj intervenciji.  Individualni oblik rada predstavlja rad  “jedan na jedan”. Takav metodički organizacijski oblik rada podrazumijeva pojedinačnu komunikaciju i interakciju terapeuta sa korisnikom. Tokom individualnog rada sa djetetom obavezno je prisustvo roditelja kako bi se mogao posmatrati rad terapeuta sa djetetom. Po završetku rada terapeut daje smjernice roditelju za nastavak rada sa djetetom u kućnom okruženju.

Grupni oblik rada

S obzirom da veliki broj naših korisnika  nije uključen ni u jedan  vid predškolskog odgoja i obrazovanja, grupni rad je od posebne važnosti. Takav oblik rada znatno doprinosi njihovom međusobnom upoznavanju i razvijanju osjećaja suradnje i zajedništva. Grupa  je interaktivnog karaktera. Grupe se formiraju prema sposobnostima i potrebama  djeteta. Svaka grupa ima svoj cilj a ciljevi mogu biti različiti (socijalizacija i interakcija, komunikacija, motoričke aktivnosti-sportska grupa, usvajanje akademskih znanja…).  Grupe se još formiraju  prema uzrastu ili vrsti teškoće (grupa priprema za polazak u školu, grupa djece sa pervazivnim razvojnim poremećajima…). Pri grupnom radu svakom se djetetu pristupa individualno u skladu sa njegovim sposobnostima i potrebama. U grupu se uključuje 4 do maksimalno 5 djece a grupu vode najčešće dva terapeuta.

Rad u paru

Ovaj se tip rada realizira kroz rad jednog stručnjaka i dvoje djece (djeca su približnih sposobnosti), dva stručnjaka i jedno dijete (jedan glavni terapeut i drugi terapeut kao fizička podrška djetetu odnosno produžena ruka djeteta)  ili dvoje djece i dva terapeuta (dva stručnjaka različitih profila i dvoje djece približnih sposobnosti u cilju nadopunjavanja).